Ιστοσελίδα για την καταπολέμηση των οικιακών εντόμων

Συμφωνία χρήστη

Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους όρους χρήσης από τους Χρήστες των υλικών και των υπηρεσιών του site el.bedbugus.biz (στο εξής "Site").

1. Γενικοί όροι

1.1. Η χρήση υλικών και υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου διέπεται από τους ισχύοντες νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

1.2. Η παρούσα συμφωνία είναι δημόσια προσφορά. Αποκτώντας πρόσβαση στα υλικά του Δικτυακού Τόπου, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία.

1.3. Η Διοίκηση του Δικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ μετά την παρέλευση 3 (τριών) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας έκδοσης της Συμφωνίας στον ιστότοπο. Εάν ο Χρήστης διαφωνήσει με τις τροποποιήσεις, υποχρεούται να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο, να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα υλικά και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

2. Υποχρεώσεις χρήστη

2.1. Ο χρήστης συμφωνεί να μην αναλάβει δράση,η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τη ρωσική νομοθεσία ή το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και των συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε ενεργειών που οδηγούν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της κανονικής λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

2.2. Η χρήση υλικών από την Ιστοσελίδα χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών δεν επιτρέπεται (άρθρο 1270 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Για τη νόμιμη χρήση των υλικών της Ιστοσελίδας είναι απαραίτητο να συνάψετε συμφωνίες παραχώρησης αδειών (απόκτηση αδειών) από τους κατόχους των Δικαιωμάτων.

2.3. Τα σχόλια και άλλες καταχωρίσεις χρηστών στον ιστότοπο δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας.

2.4. Ο χρήστης προειδοποιεί ότι η Διοίκηση του Δικτυακού Τόπου δεν είναι υπεύθυνη για την επίσκεψή του και τη χρήση εξωτερικών πόρων, οι σύνδεσμοι στους οποίους ενδέχεται να περιέχονται στον ιστότοπο.

2.5. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Διοίκηση της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται και δεν έχει άμεσες ή έμμεσες υποχρεώσεις στο Χρήστη σε σχέση με οποιαδήποτε πιθανή ή προκύπτουσα απώλεια ή απώλεια,που σχετίζονται με οποιοδήποτε περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, την καταχώριση των πνευματικών δικαιωμάτων και τις πληροφορίες σχετικά με αυτή την εγγραφή, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται ή αποκτώνται μέσω εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων ή άλλων επαφών του Χρήστη, τις οποίες εισήγαγε χρησιμοποιώντας πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην Ιστοσελίδα ή συνδέσμους σε εξωτερικούς πόρους.

2.6. Ο χρήστης αποδέχεται τη διάταξη ότι όλα τα υλικά και οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε μέρους τους μπορεί να συνοδεύονται από διαφήμιση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Διοίκηση Ιστοσελίδας δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με αυτή τη διαφήμιση.

3. Άλλες συνθήκες

3.1. Όλες οι πιθανές διαφορές που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία ή σχετίζονται με αυτήν, υπόκεινται σε ψήφισμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3.2. Τίποτα στη Συμφωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύναψη μεταξύ των σχέσεων μεταξύ του Χρήστη και του Διαχειριστή Ιστοσελίδας, των εταιρικών σχέσεων, των σχέσεων συνεργασίας, των προσωπικών σχέσεων εργασίας ή κάποιας άλλης σχέσης που δεν προβλέπεται ρητά από τη Συμφωνία.

3.3. Η αναγνώριση από το δικαστήριο οποιασδήποτε διάταξης της συμφωνίας ως άκυρης ή μη εκτελεστής δεν συνεπάγεται την ακυρότητα άλλων διατάξεων της συμφωνίας.

3.4.Η αδράνεια της Διοίκησης του Δικτυακού Τόπου σε περίπτωση παραβίασης από τους Χρήστες των διατάξεων της Συμφωνίας δεν στερεί από την Διοίκηση του Δικτύου το δικαίωμα να λάβει αργότερα τις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων τους και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των προστατευόμενων σύμφωνα με τη νομοθεσία Δικτυακών Τόπων.

Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι είναι εξοικειωμένος με όλες τις ρήτρες της παρούσας Συμφωνίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Πάνω

© Copyright 2013-2019 klop911.ru

Η χρήση υλικών από τον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών δεν επιτρέπεται

Πολιτική απορρήτου | Συμφωνία χρήστη

Ανατροφοδότηση

Διαφημιζόμενοι

Sitemap

Σκυλιά

Κατσαρίδες

Φλέες